REGULAMIN

w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i właścicieli lokali

w zakresie prowadzenia prac naprawczych wewnątrz lokali oraz zasad ich rozliczeń

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn” w Gdańsku.

 

Rozdział I podstawy prawne

1.      Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,  poz. 1285)

2.      Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 845 z późniejszymi zmianami)

3.      Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. Nr 80 poz. 176 z późniejszymi zmianami)

4.      Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków

technicznych użytkownika budynków mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74, poz. 836)

5.      Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakoniczyn”

 

Rozdział II zasady ogólne

1.      Regulamin określa wzajemne obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie dokonywania napraw i

              konserwacji wewnątrz lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu wraz z pomieszczeniami do

            nich  przynależnymi

2.      Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do:

- członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze (lokatorskie lub własnościowe) prawa do lokali,

- członków, którym przysługuje odrębna własność lokali,

- osób niebędących członkami Spółdzielni, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub  

 prawo odrębnej własności lokalu,

- najemców lokali,

- osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego.

3.      Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty konserwacyjne, remontowe oraz wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia i wyposażenia wewnątrz lokali.

4.      Naprawy należące do obowiązków Spółdzielni wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, rocznym planem rzeczowo-finansowym i finansowane, środkami przeznaczonymi w tym planie na remonty.

 

Rozdział III obowiązki Spółdzielni

Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw i konserwacji wewnątrz lokali obejmuje w szczególności:

1.      naprawę i wymianę instalacji centralnego ogrzewania (bez grzejników i głowicy)  z wyłączeniem uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lokalu użytkownika lokalu,

2.      remont lub wymianę instalacji kanalizacji sanitarnej do trójnika w pionie instalacyjnym łącznie z tym trójnikiem,

3.      remont lub wymianę instalacji wodociągowej, łącznie z wodomierzem i zaworem od strony zasilania, a w przypadku braku wodomierza, remont lub wymianę instalacji wodociągowej do pierwszego zaworu od strony zasilania, łącznie z tym zaworem,

4.      remont lub wymianę instalacji cyrkulacji ciepłej wody,

5.      montaż oraz wymianę wodomierzy i ciepłomierzy, których koszt pokrywany jest z zaliczek wnoszonych na ten cel,

6.      konserwację, remont lub wymianę instalacji gazowej bez urządzeń odbiorczych,

7.      remont lub wymianę instalacji i urządzeń elektrycznych do pierwszego zabezpieczenia przedlicznikowego bez tablicy licznikowej i licznika, który należy do Energa - Operator,

8.      udrażnianie oraz uszczelnianie przewodów wentylacyjnych,

9.      naprawę instalacji domofonowej przejętej przez Spółdzielnię w konserwację z wyjątkiem osprzętu w mieszkaniach,

10.  likwidacja przyczyn i skutków awarii powstały z powodu:

- nieszczelności dachu i pozostałych elementów konstrukcyjnych budynku i  elewacji,

             -nieszczelności instalacji wewnętrznych, udokumentowanych protokółem z oględzin.

 

Rozdział IV obowiązki użytkownika lokalu

Naprawy wewnątrz lokali nie należące do obowiązków Spółdzielni, obciążają użytkowników lokali.

1 Do obowiązków użytkowników lokali należy w szczególności;

1.      malowanie sufitów i ścian z ewentualnymi naprawami tynkarskimi lub tapetowanie ścian z częstotliwością gwarantującą zachowanie walorów techniczno-estetycznych,

2.      naprawa i konserwacja podłóg a w razie potrzeby ich wymiana,

3.      malowanie obustronne stolarki drewnianej,

4.      konserwacja, naprawa i wymiana parapetów wewnętrznych,

5.      zewnętrzne malowanie drzwi wejściowych do lokalu wymienionych wcześniej we własnym zakresie przez użytkownika lokalu,

6.      naprawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( według warunków technicznych Spółdzielni),

7.      naprawa i wymiana uszkodzonych zamków, zamknięć, okuć itp. w drzwiach wewnętrznych i wejściowych, oknach oraz wbudowanych meblach, wymiana uszczelek okiennych i drzwiowych oraz naprawa i regulacja stolarki okiennej oraz rolet zewnętrznych,

8.      naprawa i wymiana instalacji wodnej oraz urządzeń techniczno-sanitarnych do wodomierza,

9.      naprawa i wymiana grzejników centralnego ogrzewania oraz wymiana głowic termostatycznych,

10.  naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, osprzętu wraz z tablicą bezpiecznikową (mieszkaniową) oraz przewodem zasilającym od licznika do zabezpieczeń zalicznikowych,

11.  naprawa przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności

2. Naprawy wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy użytkownika lub osób z nim zamieszkałych, obciążają użytkownika zajmującego ten lokal. Naprawy wymagające odpowiednich uprawnień i kwalifikacji powinny być wykonane przez osoby uprawnionei zgłoszone do Spółdzielni celem dokonania odbioru.

3. Naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych w lokalu własnym i sąsiednich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania napraw wewnątrz lokalu należących do obowiązków użytkownika, jak również powstałych na skutek używania lokalu, urządzeń lub innych obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi normami, obciążają tego użytkownika.

4. Wszelkie zmiany budowlane oraz przeróbki instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w obrębie mieszkania, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Spółdzielni. W przypadku, stwierdzenia dokonania zmian bez zgody Spółdzielni, przywrócenie do stanu pierwotnego, obciąża użytkownika zajmującego lokal mieszkalny.

5. Użytkownik mieszkania, niezależnie od prawa do zajmowanego lokalu, zobowiązany jest w razie awarii wywołującej szkodę lub grożącej bezpośrednio powstaniem szkody udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli użytkownik jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, przedstawiciel Spółdzielni ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale. Z czynności tych sporządza się protokół, w którym między innymi określa się sposób usunięcia i sfinansowania powstałych szkód.

6. Użytkownik lokalu zobowiązany jest, po wcześniejszym ustaleniu terminu, udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

- dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

- naprawienia szkód powstałych z jego winy oraz w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem ciążących na nim obowiązków,

- przeprowadzenia remontu, przebudowy lub modernizacji budynku, jego części lub poszczególnych lokali albo wyposażenia w dodatkowe lub nowe urządzenia i instalacje,

- zainstalowania urządzeń pomiarowych oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji, wymiany oraz okresowych kontroli.

7. Użytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić Spółdzielni lokal w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających użytkownika lokalu, w przypadku nie wykonania prac wynikających z obowiązków leżących po stronie użytkownika lokalu.

8. Użytkownik lokalu obowiązany jest ponadto do zgłaszania wszelkich zauważonych usterek w mieszkaniu, budynku i innych obiektach Spółdzielni.

 

Rozdziała V  postanowienia końcowe

1.Użytkownik lokalu nie ma prawa do:

- demontażu i zamiany grzejników centralnego ogrzewania bez zgody Spółdzielni,

- trwałej i niedemontowalnej zabudowy szachtów,

- przeróbek instalacji elektrycznej, bez zgody Spółdzielni,

- montażu urządzeń nadawczo-odbiorczych wraz z systemem antenowym, mogącym spowodować zakłócenia w odbiorze programów radiowo-telewizyjnych i łączności telekomunikacyjnej oraz montażu, bez zgody Spółdzielni, dodatkowych urządzeń i elementów na elewacjach budynków, loggiach i balkonach, takich jak: kraty, żaluzje lub rolety zewnętrzne, klimatyzatory, reklamy itp.,

- dokonywania przeróbek na elementach konstrukcyjnych budynku,

- malowania stolarki okiennej zewnętrznej, loggii i balkonów w kolorze innym niż przyjęta kolorystyka w projekcie budowlanym,

- zabudowy,  loggii i balkonów,

- stosowania automatu ciśnieniowego przy misce ustępowej,

montażu okien, nie spełniających warunków technicznymi wydanych przez Spółdzielnię,

- zasłaniania kratek wyciągowych wentylacji grawitacyjnej oraz urządzeń nawiewnych - nawietrzników,

- montażu kratek wentylacyjnych z żaluzjami.

- nadmiernego doszczelniania okien utrudniających pracę wentylacji grawitacyjnej,

W przypadku nieprzestrzegania zasad właściwego wentylowania mieszkania, Spółdzielnia nie ponosi kosztów odgrzybiania i odmalowywania mieszkania.

W przypadku naruszenia powyższych zakazów użytkownik obciążony zostanie kosztami przywrócenia lokalu (budynku) do stanu pierwotnego w zakresie, w jakim nastąpiło naruszenie.

 

2. W przypadkach nie objętych niniejszym Regulaminem, Zarząd może podjąć uchwałę dotyczącą indywidualnego tryby przeprowadzenia remontu wewnątrz lokalu.

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.03.2019 r. Uchwalą Nr 6/2019 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

      PRZEWODNICZĄCY                                                                                                         SEKRETARZ              

      RADY NADZORCZEJ                                                                                                   RADY NADZORCZEJ

       Bartłomiej Górski                                                                                                             Zofia Flis

SM Zakoniczyn IT Kris