RADA NADZORCZA 2019 Aktualizacja raz na kwartał Z dnia 28.01.2019 r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 20.12.2018 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.12.2018 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. 4. Podjęcie decyzji w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej . 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a Członkami Zarządu. Uchwała nr 1 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu SM Zakoniczyn od 01.01.2019 r. oraz zawarcie porozumienia. Uchwała nr 2 7. Informacja Zarządu w sprawie zmiany prawa wieczystego gruntu w prawo własności. 8. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2018 dla Prezesa Zarządu SM Zakoniczyn. Uchwała nr 3 10. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. z dnia 25.02.2019 r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 28.01.2019 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.01.2018 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.01.2019 r. 4. Analiza rozliczeń kosztów wody za II półrocze 2018 r. 5. Analiza realizacji planów GZM, kosztów ogólnych oraz Planów Funduszu Remontowego Spółdzielni na dzień 31.12.2018 r. 6. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. z dnia 25.03.2019 r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 25.02.2019 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 28.02.2018 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 28.02.2019 r. 4. Analiza wyniku finansowego osiągniętego przez Spółdzielnię na dzień 31.12.2018 r. oraz podjęcie stosownej uchwały. Uchwała nr 4 5. Omówienie Sprawozdania Zarządu za 2018 rok i podjęcie stosownej uchwały. Uchwała nr 5 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni. Uchwała nr 6 7. Nadzór nad działalności eksploatacyjną prowadzoną przez Spółdzielnię. 8. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Prezesa Zarządu. Uchwała nr 7 10. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. z dnia 29.04.2019 r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Spotkanie z lustratorem i omówienie wstępnych wyników lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 25.03.2019 r. 4. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 30.03.2019 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 30.03.2019 r. 5. Omówienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok i podjęcie stosownej uchwały. Uchwała nr 8 6. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z ewidencji członków . Uchwała nr 9 7. Analiza realizacji planów GZM, kosztów ogólnych oraz Planów Funduszu Remontowego Spółdzielni na dzień 31.03.2019r. 8. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. z dnia 20.05.2019 r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 29.04.2019 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 30.04.2019 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 30.04.2019 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków . Uchwał nr 10. 5. Zaopiniowanie katalogu spraw do wniesienia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni za rok 2018 6. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. -protokół z lustracji za lata 2016-2018 -zakres strony internetowej spółdzielni 7. Nadzór nad działalnością eksploatacyjną. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za I kwartał 2019 dla Prezesa Zarządu SM Zakoniczyn. Uchwała nr 11 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Z dnia 17.06.2019r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 20.05.2019 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31.05.2019 r. oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 31.05.2019 r. 4. Omówienie listu polustracyjnego spółdzielni za okres 2016-2018. 5. Nadzór nad zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni za rok 2018r. 6. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Z dnia 1.07.2019 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. 3. Wybór Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Regulaminowo-Organizacyjnej, w tym Przewodniczącego każdej z ww. komisji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a Członkami Zarządu. 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 17.06.2019r. 6. Omówienie spraw bieżących. 7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Z dnia 27.08.2019r. 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 01.07.2019 r. 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej lipiec 2019- czerwiec 2020r. 4. Analiza realizacji planów GZM, kosztów ogólnych oraz Planów Funduszu Remontowego Spółdzielni na dzień 30.06.2019 r. 5. Analiza rozliczenia kosztów wody za I półrocze 2019 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Planów Kosztów Ogólnych na 2019 rok. Uchwała nr 13 7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Planów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na 2019 rok. Uch. 14 8. Podjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej SM Zakoniczyn na 2020 r. Uchwała nr 15 9. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla Prezesa Zarządu za II kwartał 2019 r. Uchwała nr 16. 10. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Z dnia 5.09.2019r 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 27.08.2019 r. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów kosztów ogólnych SM Zakoniczyn na 2020r.Uch.17 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi na 2020r.Uch 18 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Funduszu Remontowego na 2020r. Uch 19 6. Analiza rozliczenia kosztów energii cieplnej za sezon grzewczy 2018/2019. 7. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej Z dnia 28.10.2019 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 05.09.2019 r. 3. Analiza zaległości z tytułu czynszu z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 30.09.2019 oraz omówienie stanu środków finansowych będących w dyspozycji Spółdzielni z uwzględnieniem stanu zobowiązań na dzień 30.09.2019r. 4. Analiza realizacji planów GZM, kosztów ogólnych oraz Planów Funduszu Remontowego Spółdzielni na dzień 30.09.2019r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z ewidencji członków. Uch. 20 6. Informacja o stopniu przygotowań do okresu zimowego. 7. Informacja w sprawie planowanych inwestycji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie premii za III kw.2019 dla Prezesa Zarządu. Uch 21 9. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Z 26.11.2019 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Informacja w sprawie planowanych inwestycji. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 28.10.2019 r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia miejsca postojowego.- nie podjęto 5. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania modernizacji wiaty śmietnikowej Jeleniogórska 8A. Uch. 22 6. Nadzór nad działalności eksploatacyjną prowadzoną przez Spółdzielnię 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. Uch.23 8. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. Z 9.12.2019 1. Przedstawienie, omówienie i przyjęcie propozycji porządku posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zakoniczyn w Gdańsku z 26.11.2019 r. 3. Nadzór nad działalności eksploatacyjną prowadzoną przez Spółdzielnię oraz roczne podsumowanie działalności spółdzielnia . 4. Podjęcie uchwały w sprawie korekta planów GZM na 2019 r. Uch 24 5. Podjęcie uchwały w sprawie korekta planów GZM na 2020 r. Uch 25 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków . Uch 26 7. Omówienie spraw bieżących, ewentualnych skarg, wniosków oraz korespondencji skierowanych do Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej. 8. ZARZĄD 2019 Aktualizacja raz na kwartał Uchwała nr 1 z 18.02.2019 w sprawie podziału kosztów za styczeń 2019. Uchwała nr 2 z 11.03.2019 w sprawie podziału kosztów za grudzień 2018. Uchwała nr 3 z 11.03.2019 w sprawie podziału przychodów. Uchwała nr 4 z 18.03.2019 w sprawie podziału kosztów za luty 2019. Uchwała nr 5 z 26.03.2019 w sprawach pracowniczych. Protokół nr 1 z 08.04.2019 dot. spraw BHP pracowników. Uchwała nr 6 z 19.04.2019 w sprawie podziału kosztów za marzec 2019. Uchwała nr 7 z 19.04.2019 w sprawach pracowniczych. Uchwała nr 8 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Jeleniogórska 2-14-korekta. Uchwała nr 9 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Jeleniogórska 8a-korekta. Uchwała nr 10 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Jeleniogórska 16-34-korekta. Uchwała nr 11 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Jeleniogórska 51-63-korekta. Uchwała nr 12 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Piotrkowska 33-41-korekta. Uchwała nr 13 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Nowosądecka 1,3,5-korekta. Uchwała nr 14 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Bergiela 2,4-korekta. Uchwała nr 15 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Bergiela 10-korekta. Uchwała nr 16 z 29.04.2019 w sprawie określenia udziałów w nieruchomości Bergiela 6,8-korekta. Uchwała nr 17 z 29.04.2019 w sprawie określenia kosztów sporządzenia kopii dokumentów. Uchwała nr 18 z 20.05.2019 w sprawie podziału kosztów za kwiecień 2019 r Uchwała nr 19 z 20.06.2019 w sprawie podziału kosztów za maj 2019 r Uchwała nr 20 z 26.06.2019 w sprawach pracowniczych Uchwała nr 21 z 26.06.2019 dot. jednolity tekst Statutu Uchwała nr 22 z 19.07.2019 w sprawie podziału kosztów za czerwiec 2019 r Uchwała nr 23 z 19.08.2019 w sprawie podziału kosztów za lipiec 2019 Uchwała nr 24 z 20.09.2019 w sprawie podziału kosztów za sierpień 2019 r Uchwała nr 25 z 24.09.2019 w sprawach pracowniczych Uchwała nr 26 z 17.10.2019 w sprawie podziału kosztów za wrzesień 2019 r Protokół nr 2 z 20.11.2019 dot. spraw. pracowników. Uchwała nr 27 z 20.11.2019 w sprawie podziału kosztów za pazdziernik 2019 r Protokół nr 3 z 29.11.2019 dot. spraw. planów. Protokół nr 4 z 18.12.2019 dot. spraw. pracowników. Uchwała nr 28 z 20.12.2019 w sprawie podziału kosztów za listopad 2019 r Uchwała nr 29 z 27.12.2019 w sprawach pracowniczych Uchwała nr 30 z 27.12.2019 w sprawach pracowniczych

SM Zakoniczyn IT Kris